Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Zasiłki z pomocy społecznej świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Zasiłki z pomocy społecznej świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzaje zasiłków:

  1. Świadczenia pieniężne:

a) zasiłek stały.
b) zasiłek okresowy.
c) zasiłek celowy i zasiłek specjalny celowy.

d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie.

e) pomoc dla rodzin zastępczych.

f) pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki.

g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców , którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

h) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

i)  świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

2. Świadczenia niepieniężne:

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne

d) składki na ubezpieczenie społeczne

e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie

f) sprawienie pogrzebu

g) poradnictwo specjalistyczne

h) interwencja kryzysowa

i) schronienie

j) posiłek

k) niezbędne ubranie

l) usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze  w miejscu zamieszkania

m) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

n) mieszkania chronione

o) opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo- wychowawczej

p) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie –

w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

q) szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

a) praca socjalna

b) bilet kredytowany