Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi:

 

- dla 1 osoby             35m2             

- dla 2 osób               40 m2           

- dla 3 osób               45m2            

- dla 4 osób               55m2            

- dla 5 osób               65m2            

- dla 6 osób               70m2           

 

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

-     30 % albo

-     50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

W razie zamieszkiwania w lokalu większej ilości osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2. Normy powierzchni użytkowej powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania  w oddzielnym pokoju.
O wymogu zamieszkiwaniu w oddzielnym pokoju orzekają zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.