Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Dokumenty wymagane do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc

Dokumenty wymagane do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc:

- zaświadczenie o dochodach z pracy – netto- za miesiąc poprzedzający miesiąc w którym złożony została wniosek

- osoba bezrobotna – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zaliczeniu do osób bezrobotnych, z wyszczególnieniem o prawie lub braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych

- osoba niepełnosprawna otrzymująca rentę lub osoba otrzymująca emeryturę – poświadczenie o wysokości otrzymywanego świadczenia za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (odcinek przekazu pocztowego, zaświadczenie z ZUS lub KRUS)

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne dokumenty o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o pomoc lub członka jej rodziny

- dowód osobisty

- inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osoby lub rodziny w zależności od wnioskowanych  potrzeb (np. rachunki, zaświadczenia itp.).