Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego (bądź wydatkami ponoszonymi za lokal w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej), a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek  w wysokości:

-      15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,

-      12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,

-      10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

* ten % stosuje się w przypadku, gdy średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym mieści się w   przedziale  150-175% kwoty najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 100-125% tej kwoty.