Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Termin realizacji świadczenia wychowawczego

Termin realizacji świadczenia wychowawczego

 

Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 49 ust. 2 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego 500 plus w przypadku złożenia wniosku w terminie do 1 lipca 2016 następuje w terminie trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

Termin wypłaty świadczenia wychowawczego ustala się na 20 tego dnia każdego miesiąca. W przypadku, kiedy termin wypłaty świadczeń przypada na dzień wolny od pracy, świadczenia wypłaca się w ostatnim dniu roboczym  poprzedzającym dzień wolny.

 

Informacja na temat stanu realizacji sprawy o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępna jest pod numerem  Miejsko-Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu : 67 256 13 59