Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Kryteria przyznawania zasiłków z pomocy społecznej

Kryteria przyznawania zasiłków z pomocy społecznej

1. Zasiłek stały przysługuje na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej- -pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności ( II grupa inwalidzka lub umiarkowany stopień niepełnosprawności), jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w ustawie o pomocy społecznej.

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (II grupa inwalidzka lub umiarkowany stopień niepełnosprawności), jeżeli  jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej

Zasiłek stały ustala się w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby – nie więcej niż 529,00zł.

W przypadku osoby w rodzinie wysokość zasiłku stałego ustala się jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem posiadanym na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej , świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania , zasiłek stały nie przysługuje.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą , jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

2. Zasiłek okresowy na podstawie art.38 ustawy o pomocy społecznej

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej , której dochód jest niższy  od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz rodzinie , której  dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy  między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej  a dochodem tej osob

- w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota  tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby

- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

W przypadku podjęcia  zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierająca zasiłek okresowy , może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu , do dnia wynikającego z decyzji  przyznającej zasiłek  okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona. Zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu w sytuacji określonej w ust. 4a nie częściej niż raz na 2 lata.

Okres na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

3. Zasiłek celowy na podstawie art.39 ustawy o pomocy społecznej

Przyznaje się go w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, a także w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej przy czym w tych przypadkach zasiłek może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Zasiłek celowy, o którym mowa może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia , w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

4. Specjalny Zasiłek celowy na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej

Może być przyznany w szczególnie uzasadnionych  przypadkach osobie lub rodzinie, która nie spełnia kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

5. Pomoc  na ekonomiczne usamodzielnienie

Może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego bądź nieoprocentowanej pożyczki.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie określa Rada Gminy w drodze uchwały.

6. Sprawienie pogrzebu

Odbywa się w sposób ustalony przez gminę i zgodnie z wyznaniem zmarłego.

7. Praca socjalna 

Świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym. Może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

8. Interwencja kryzysowa 

Stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

9 Schronienie, posiłek, niezbędne ubranie

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania jeżeli jest tego pozbawiona.

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

Przyznanie ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

Dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana pomoc w formie zakupu posiłków.

10 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Forma pomocy przysługująca osobie samotnej , która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Rada gminy określa, w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

11 Umieszczenie w domu pomocy społecznej  

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i ustalającą opłatę za pobyt w nim wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej.

12 Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności  wypłacane o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

Celem Programu jest wsparcie gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu życia, poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, rozwój w gminach bazy żywieniowej , ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

Świadczenie przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej , której dochód  nie przekracza  kwoty  951,00 zł

- osobie w rodzinie , w której dochód na osobę nie przekracza  kwoty  771,00 zł

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł

- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł

- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z niżej wymienionych powodów:

- ubóstwo

- sieroctwo

- bezdomność

- bezrobocie

- niepełnosprawność

- długotrwała lub ciężka choroba

- przemoc w rodzinie

- potrzeba ochrony macierzyństwa  lub wielodzietności

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

- brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze

- trudności w integracji osób, które otrzymały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

- alkoholizm lub narkomania

- zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa

- klęska żywiołowa lub ekologiczna

lub innych okoliczności uzasadniających przyznanie udzielenie pomocy społecznej.