Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Postępowanie w sprawie o udzielnie świadczeń z pomocy społecznej

Postępowanie w sprawie o udzielnie świadczeń z pomocy społecznej

W postępowaniu w sprawach świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy.

Właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

W przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela.

Przyznanie świadczeń następuje w formie decyzji administracyjnej (z wyłączeniem pracy socjalnej, biletu kredytowanego oraz poradnictwa specjalistycznego).

Decyzję wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

W przypadku gdy rodzina lub osoba zwraca się kolejny raz o pomoc a także gdy nastąpiła zmiana danych sporządza się aktualizację wywiadu.

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile – ul. Dzieci Polskich 26 64-920 Piła w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.