Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Aktualności (archiwum)

Brak aktualności w tym momencie.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope

2019-06-14

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na lata 2014-2020, który został  ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 

Zgodnie z art. 33 ustawy  z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Wieleń z siedzibą przy ulicy Kościuszki 34, 64-730 Wieleń/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu z siedzibą przy ulicy Międzyleskiej 4, 64-730 Wieleń , ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe o nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19

 

Więcej

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe o nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18,

2019-01-09

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe o nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18, ogłoszonego w dniu 30.11.2018 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na lata 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

 

Więcej

Informacja dotycząca wyboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu dla działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe

2018-12-25

 

 
Więcej

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach WRPO na lata 2014-2020

2018-11-28

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Więcej

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Wieleń w roku 2019

2018-12-25

Kierownik  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Wieleń w roku 2019

  1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Wieleniu

  1. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń

tel. 067 256 13 59

fax: 067 256 13 59

e-mail: mgopswielen@op.pl

  1. Tryb udzielania zamówienia.

Działając na podstawie :

  • 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tj Dz.U. z 2018r, poz. 1986)
  • Zarządzenia Nr 50/15 Burmistrza Wielenia z dnia 05.05.2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Wieleń i jednostkach organizacyjnych Gminy Wieleń zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert, w zależności od rodzaju świadczonych usług (noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych,  schronisko dla osób bezdomnych z usługami lub ogrzewalnia).

 

  • Opis przedmiotu zamówienia.
  1. Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r, poz. 1508 tj. ze zm.) w formie :

1)      tymczasowego schronienia w noclegowni,

2)      tymczasowego schronienie w schronisku dla bezdomnych,

3)      tymczasowego schronienie w schronisku dla osób  bezdomnych z usługami, 

4)      tymczasowe schronienie w formie ogrzewalni.

Więcej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dostawy /usługi /roboty budowlanej o wartości przekraczającej równowartość 14.000 euro netto i nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy

2018-12-19

     Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dostawy /usługi /roboty budowlanej

o wartości przekraczającej równowartość 14.000 euro netto i nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy

 

 

Zamawiający: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu

 

zaprasza do złożenia ofert na:

      „ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

         psychicznymi na terenie miasta i gminy Wieleń „

 

Więcej

Zapytanie cenowe !!!!!!!!!!!!!!!!!

2018-09-30

ZAPYTANIE CENOWE NA USŁUGI WSPIERAJĄCE AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNO-ZAWODOWĄ

 z dnia 31.08.2018

 

 

Gmina Wieleń/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu partner wiodący projektu „Program aktywnej integracji w Gminie Wieleń”

zaprasza do złożenia wyceny w ramach rozeznania rynku.

Więcej

Projekt „PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE WIELEŃ”

2018-09-22

Projekt „PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE WIELEŃ”

 NR: RPWP.07.01.02-30-0014/17

 

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu „PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE WIELEŃ”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 01.06.2018 r. do 30.09.2019 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wieleń/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu w Partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o.

 

Więcej

Nowe świadczenie Dobry Start !!!!!

2018-08-09

 

 

 

Nowe świadczenie „Dobry start”

 

Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na dzieci rozpoczynające rok szkolny w szkole (z wyłączeniem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych oraz szkół wyższych) do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

 

Wnioski – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać :

od 1 lipca elektronicznie za pomocą portalu  empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną

od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w biurze świadzceń rodzinnych Pokój nr 6 w Miejsko-Gminnym Osrodku Pomocy społecznej w Wieleniu ul. Międzyleska 4, Wieleń

 

 Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

 

Uwaga! Wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

 

Wnioskodawca, który we wniosku poda swój adres e-mail, otrzyma powiadomienie na ten adres o przyjęciu wniosku.

 

Więcej

Rozpoczęcie wakacji

2018-08-09

Więcej