Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Aktualności (archiwum)

Brak aktualności w tym momencie.

COVID - KORONAWIRUS

2020-04-20

Więcej

Komunikat Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Wieleniu

2020-04-15

 

KOMUNIKAT

Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Wieleniu

z dnia 16 marca 2020 roku

W sprawie  funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz.U. poz. 433)  w związku ze stanem zagrożenia koronawirusem na obszarze kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich Państwa oraz pracowników,

wprowadzam od 16 marca 2020 roku do odwołania ograniczenia w pracy Ośrodka , polegające na wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów.

W związku z powyższym proszę o kontakt z pracownikami  MGOPS-u wyłącznie telefonicznie, e-mailowo ( mgopswielen@op.pl) lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwe e PUAP,

Dodatkowo, przy drzwiach wejściowych do Ośrodka , została postawiona urna, do której można wrzucać pisma i wnioski.

Jednocześnie apeluję o zachowanie wszelkich środków ostrożności i włączenie się do akcji „Zostań w domu”. Każdy z nas ma wpływ na dalszy przebieg wydarzeń w tym trudnym dla nas czasie.

Obsługa interesantów tylko poprzez:

- platforma www.obywatel.gov.pl Odnośnik otworzy się w nowym oknie oraz www.epuap.gov.pl Odnośnik otworzy się w nowym oknie służące do składania pism urzędowych wymagających podpisu,
- kontakt e-mail oraz kontakt telefoniczny.

 

NR telefonu :  67 256 13 59

Numery wewnętrzne w Ośrodku:

Kierownik- 21

Księgowość – 24

Świadczenia rodzinne – 30

Asystent rodziny – 25                                               

Pracownicy socjalni – 22 , 23, 25                           

 Lucyna Nawrot                   

                  Kierownik MGOPS Wieleń                           

 

 

Więcej

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Wieleń w roku 2020

2019-11-26

Kierownik  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Wieleń w roku 2020

Więcej

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope

2019-06-14

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na lata 2014-2020, który został  ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 

Zgodnie z art. 33 ustawy  z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Wieleń z siedzibą przy ulicy Kościuszki 34, 64-730 Wieleń/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu z siedzibą przy ulicy Międzyleskiej 4, 64-730 Wieleń , ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe o nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19

 

Więcej

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe o nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18,

2019-01-09

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe o nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18, ogłoszonego w dniu 30.11.2018 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na lata 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

 

Więcej

Informacja dotycząca wyboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu dla działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe

2018-12-25

 

 
Więcej

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach WRPO na lata 2014-2020

2018-11-28

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Więcej

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Wieleń w roku 2019

2018-12-25

Kierownik  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Wieleń w roku 2019

  1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Wieleniu

  1. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń

tel. 067 256 13 59

fax: 067 256 13 59

e-mail: mgopswielen@op.pl

  1. Tryb udzielania zamówienia.

Działając na podstawie :

  • 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tj Dz.U. z 2018r, poz. 1986)
  • Zarządzenia Nr 50/15 Burmistrza Wielenia z dnia 05.05.2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Wieleń i jednostkach organizacyjnych Gminy Wieleń zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert, w zależności od rodzaju świadczonych usług (noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych,  schronisko dla osób bezdomnych z usługami lub ogrzewalnia).

 

  • Opis przedmiotu zamówienia.
  1. Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r, poz. 1508 tj. ze zm.) w formie :

1)      tymczasowego schronienia w noclegowni,

2)      tymczasowego schronienie w schronisku dla bezdomnych,

3)      tymczasowego schronienie w schronisku dla osób  bezdomnych z usługami, 

4)      tymczasowe schronienie w formie ogrzewalni.

Więcej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dostawy /usługi /roboty budowlanej o wartości przekraczającej równowartość 14.000 euro netto i nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy

2018-12-19

     Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dostawy /usługi /roboty budowlanej

o wartości przekraczającej równowartość 14.000 euro netto i nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy

 

 

Zamawiający: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu

 

zaprasza do złożenia ofert na:

      „ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

         psychicznymi na terenie miasta i gminy Wieleń „

 

Więcej

Zapytanie cenowe !!!!!!!!!!!!!!!!!

2018-09-30

ZAPYTANIE CENOWE NA USŁUGI WSPIERAJĄCE AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNO-ZAWODOWĄ

 z dnia 31.08.2018

 

 

Gmina Wieleń/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu partner wiodący projektu „Program aktywnej integracji w Gminie Wieleń”

zaprasza do złożenia wyceny w ramach rozeznania rynku.

Więcej