Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Zadania pomocy społecznej

Zadania Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie.

Do zadań własnych należą:

 • prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
 • przyznawanie pomocy rzeczowej,
 • przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznania potrzeb gminy.

Zadania własne o charakterze obowiązkowym:

 • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
 • organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych,
 • świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • praca socjalna,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji zadań wymienionych powyżej.

Zadania zlecone gminie

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych, specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia takie jak zasiłek stały, zasiłek okresowy gwarantowany,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,
 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
 • zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,
 • utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.