Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego

Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego następuje gdy:
 

-     w wyniku wznowienia postępowania stwierdzi się, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie
      fałszywych danych zawartych w deklaracji lub wniosku.

Osoba, której przyznano dodatek zobowiązana jest wtedy do jego zwrotu w podwójnej wysokości.

-     osoba której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny, wypłatę dodatku wstrzymuje się także w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości.

Gdy zaległość zostanie uregulowana  w terminie 3 miesięcy od wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym   terminie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa z mocy prawa.

Ponowne wystąpienie o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest wtedy możliwe jedynie pod warunkiem uregulowania zaległości powstałych w okresie obowiązywania decyzji przyznającej dodatek.