Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje gdy:

 

-    wyliczona kwota dodatku byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury w dniu wydania decyzji (tj. 20,00 zł),

-     nie są spełnione przesłanki ustawowe, np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu (przy jednoczesnym
      braku  uprawnień do lokalu zamiennego bądź socjalnego),

-     w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca dysproporcja między
      niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym,
      że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne
      środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących
      z wnioskodawcą jest mniejsza, niż wykazana w deklaracji. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę
      do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego
. Szczegółowe kwestie dotyczące

      przeprowadzania wywiadu reguluje rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
      z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).