Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Świadczenia z pomocy społecznej- rodzaje, warunki przyznawania, organ odwoławcz

Świadczenia z pomocy społecznej- rodzaje, warunki przyznawania, organ odwoławczy

Do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się osoby znajdujące się w trudnej sytuacji.

Pomoc przysługuje:

 • wszystkim osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski,
 • cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy.

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży  po opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo –wychowawcze,
 • trudności w integracji cudzoziemców , którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.