Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Regulamin Organizacyjny

 

 

 

 


 

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2017

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wieleniu z dnia 31.01.2017 r.

 

 

 

 

  REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wieleniu

Rozdział I

Postanowienia ogóln

 • 1.

         Niniejszy Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa:

 • zakres działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu, zwanego dalej Ośrodkiem ,
 • zasady kierowania Ośrodkiem,
 • strukturę organizacyjną,
 • zadania i kompetencje pracowników zatrudnionych w Ośrodku ,
 • zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzji oraz aktów normatywnych,
 • zasady funkcjonowania oraz organizacja Ośrodka.
 • 2.

            Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • Ośrodku – oznacza to Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu;
 • Regulaminie- oznacza to Regulamin Organizacyjny Ośrodka;
 • Komórkach organizacyjnych – oznacza to wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Ośrodka sekcje i samodzielne stanowiska pracy;
 • kierowniku – należy rozumieć Kierownika Ośrodka , który kieruje całokształtem jego działalności i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Burmistrzem Wielenia;
 • pracodawcy – należy rozumieć Kierownika Ośrodka;
 • pracownikach – należy rozumieć wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Ośrodku.
 • 3.
 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką budżetową wykonującą zadania pomocy społecznej oraz zadania własne gminy Wieleń  w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Burmistrza Wielenia.
 2. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu Ośrodka , regulaminów, instrukcji i zarządzeń Kierownika Ośrodka.
 3. Zakres właściwości terytorialnej Ośrodka  obejmuje teren miasta i gminy Wieleń.
 4. Siedzibą Ośrodka  jest miasto Wieleń, ul. Międzyleska 4.
 • 4.
 1. Zakres gospodarki finansowej Ośrodka oraz zasady wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.
 2. Zakres świadczeń socjalnych określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • 5.

            Przy realizacji zadań Ośrodek współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi, z placówkami  służby zdrowia oraz innymi organami.

Rozdział II

Zakres działania Ośrodka

 

 • 6.
 1. Ośrodek  działa na podstawie:
 • uchwały Nr XII /58/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wieleniu z dnia 27 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu;
 • statutu nadanego uchwałą Nr 168/XVI/2016 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 czerwca 2016r.;
 • właściwych ustaw i przepisów wykonawczych;
 • niniejszego Regulaminu.

 

 • 7.
 1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy Wieleń i zlecone gminie Wieleń dotyczące;

1) pomocy społecznej;

2) świadczeń rodzinnych;

3) dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego;

4) pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

5) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;

6) przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy;

7) wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 1. Ośrodek może realizować inne zadania wynikające z programów, projektów UE

oraz rozwijać nowe formy pomocy społecznej i   samopomocy   w ramach  zidentyfikowanych  potrzeb.

 

 • 8.
 1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
 1. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
 2. inicjowanie i wspieranie działań umożliwiających integrację środowiska lokalnego w zakresie pomocy społecznej,
 3. świadczenie usług w zakresie pracy socjalnej i poradnictwa,
 4. udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych,
 5. prowadzenie działań mających na celu podnoszenie standardów świadczonych przez Ośrodek usług, w szczególności umożliwiających pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 6. tworzenie warunków umożliwiających działania aktywujące osoby bezrobotne i bezdomne celem uzyskania przez nie niezależności i samodzielności finansowej oraz zabezpieczenie życiowych potrzeb ich rodzin,
 7. pomoc osobom niepełnosprawnym.

 

Rozdział III

Zasady kierowania Ośrodkiem

 • 9.
 1. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Wielenia.
 2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Wielenia.
 • 10.
 1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Kierownika.
 3. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Wielenia i ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Ośrodka.
 4. Kierownika Ośrodka jest uprawniony do nawiązywania stosunku pracy i dokonywania czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.
 5. Kierownik kieruje Ośrodkiem poprzez wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu

 

 • 11.
 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne :
 1. Sekcja Pomocy Środowiskowej i Świadczeń,
 2. Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczenia Wychowawczego i Dodatków Mieszkaniowych oraz Dodatku energetycznego,
 3. Sekcja Finansowo – Księgowa,
 4. Samodzielne stanowisko asystenta rodziny,
 5. Centrum Wolontariatu,
 6. Obsługa Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ( regulują odrębne przepisy).
 1. Schemat organizacyjny Ośrodka określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. Kierownikowi podlegają bezpośrednio wszyscy pracownicy.

 

 • 12.

Dla poszczególnych komórek ustala się identyfikujące symbole literowe do oznakowania spraw i prowadzonych akt:

1)Sekcja  Pomocy Środowiskowej i Świadczeń - /PS/;

2) Sekcja Świadczeń Rodzinnych – /SR/ , Funduszu Alimentacyjnego - /FA/ ,Świadczenia Wychowawczego /SW/ i Dodatków mieszkaniowych/ DM/;

3) Sekcja Finansowo – Księgowa - /FK/;

4) Stanowisko Asystenta Rodziny - /AR/;

5) Centrum Wolontariatu - / CW/;

6) Obsługa Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego/ZI/.

Rozdział V

Zadania i kompetencje pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Wieleniu

 

 • 13 Do wspólnych zadań wszystkich pracowników Ośrodka należy w szczególności:
 • właściwa i terminowa realizacja zadań;
 • opracowywanie propozycji do projektu planu finansowego Ośrodka w części dotyczącej zakresu działania;
 • przygotowywanie projektów, planów;
 • opracowywanie okresowych raportów o potrzebach związanych z prawidłową realizacją zadań;
 • właściwe przechowywanie akt spraw oraz usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy;
 • bieżące zaznajamianie się z przepisami prawa, przestrzeganie przepisów prawa oraz instrukcji kancelaryjnej.

 

 • 14 Do zadań i kompetencji Kierownika należy w szczególności:
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ośrodka;
 • sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy i realizacją zadań powierzonych

Ośrodkowi;

 • koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Ośrodka;
 • składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań

majątkowych;

 • nadzór nad prowadzoną w Ośrodku gospodarką finansową;
 • właściwa realizacja polityki kadrowej, szkoleniowej i socjalno- bytowej;
 • reprezentowanie Ośrodka wobec organów administracji, instytucji i osób trzecich;
 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, w ramach

posiadanego upoważnienia w indywidualnych sprawach z zakresu działania Ośrodka,

należących do właściwości gminy;

 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, w ramach,

posiadanego upoważnienia w sprawach o ustalenie uprawnień, przyznawanie

i wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń

z funduszu alimentacyjnego;

 • składanie Radzie Miejskiej w Wieleniu corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka  oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie;
 • wydawanie aktów wewnętrznych w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji;
 • przyjmowanie klientów Ośrodka w sprawach skarg i wniosków.
 • 15.Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
 1. prowadzenia rachunkowości jednostki;
 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 4. dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 5. organizowanie polityki księgowej i rachunkowości Ośrodka;
 6. kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian;
 7. składanie kontrasygnaty na dokumentach mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych;
 8. opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i ich analizy;
 9. opracowywanie projektu budżetu oraz uchwał i zarządzeń z nim związanych;
 10. nadzór nad prawidłowością sporządzania planów finansowych;
 11. opracowywanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych;
 12. współdziałanie z Kierownikiem w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych działalności Ośrodka;
 13. przygotowywanie i opracowywanie sprawozdań finansowych;
 14. sporządzanie analiz ekonomicznych z działalności Ośrodka;
 15. nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka, a przeznaczonych na określone cele i zadania;
 16. rozliczanie funduszu płac, nagród, świadczeń na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 17. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika Ośrodka, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
 18. dekretowanie dokumentów księgowych;
 19. prowadzenie kontroli finansowej w Ośrodku;
 20. prowadzenie prawidłowej gospodarki środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;
 21. przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej, oszczędnej

      gospodarki budżetowej;

22.nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości wykonanych przez pracowników Ośrodka                              i odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową Ośrodka;

 1. współpraca w zakresie całokształtu zagadnień finansowych Ośrodka ze Skarbnikiem Gminy Wieleń;
 2. nadzoruje i kontroluje wykonania budżetu Ośrodka zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ).

  

 • 16.Do zadań sekcji Finansowo – Księgowej  należy w szczególności:

 

 • prowadzenie rachunkowości jednostki;
 • dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym, ich kompletności i rzetelności;
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowym obiegiem dowodów księgowych;
 • prowadzenie dokumentacji do celów podatkowych, opłacania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego;
 • prowadzenie ewidencji majątku jednostki;
 • opracowywanie sprawozdań finansowych;
 • opracowywanie planów i programów działań, w tym planów finansowo – rzeczowych;
 • analiza danych i opracowywanie sprawozdań finansowych.
 • 17.Do zadań sekcji Pomocy Środowiskowej i Świadczeń należy w szczególności:

 

 • dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia

pomocy społecznej na terenie gminy oraz poszczególnych rejonach pracy socjalnej;

 • rozpoznawanie, diagnozowanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie

do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin;

 • przeprowadzanie postępowań, wywiadów środowiskowych, kompletowanie

dokumentów oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności dotyczących

przyjmowania świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej;

 • planowanie pomocy oraz kontrolowanie, czy udzielona pomoc spełnia swoje zadania;
 • przygotowywanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej

sytuacji społecznej i demograficznej;

 • udzielanie pełnych informacji osobom o przysługujących im świadczeniach

i dostępnych formach pomocy oraz o podmiotach działających na rzecz jednostek

i rodzin;

 • prowadzenie pracy socjalnej w celu wspomagania osób i rodzin wymagających

pomocy w osiągnięciu pełnej aktywności społecznej;

 • prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom

powodującym konieczność korzystania z pomocy społecznej;

 • pobudzanie aktywności społecznej klientów Ośrodka oraz ich rodzin, inspirowanie

i wspieranie dążeń do osiągania samodzielności;

 • zawieranie kontraktów socjalnych z osobami lub rodzinami znajdującymi się

w trudnej sytuacji życiowej celem jej rozwiązania;

 • reprezentacja interesów podopiecznych;
 • podejmowanie interwencji kryzysowej z uwzględnieniem przemocy w rodzinie,
 • udział w pracach grup roboczych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny,
 • podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia dostępności do usług

poradnictwa dla poszczególnych grup społecznych,

 • kierowanie osób do placówek udzielających specjalistycznej pomocy, współdziałanie z organami samorządu lokalnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej;
 • inicjowanie nowych rozwiązań mających na celu zapobieganie wykluczeniu

społecznemu;

 • przygotowanie materiałów służących opracowaniu diagnoz, programów i projektów

w zakresie rozwiązywania problemów społecznych;

 • realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych, programu aktywności

lokalnej i innych programów;

 • współuczestniczenie w realizacji projektów unijnych;
 • zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny;
 • prowadzenie rejestrów i korespondencji w zakresie realizowanych zadań;
 • prowadzenie ewidencji odwołań i przekazywanie akt w tej sprawie do organów odwoławczych;
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka;
 • przygotowanie i przekazywanie dokumentacji do zakładowego archiwum Urzędu Gminy;
 • dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych;
 • obsługa programów komputerowych;
 • administrowanie danymi osobowymi;
 • prowadzenie Centrum Wolontariat;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika.
 • 18. Do zadań sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego ,Świadczenia Wychowawczego i Dodatków mieszkaniowych , Dodatku energetycznego należy w szczególności:
 • prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego;
 • prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego i dodatków mieszkaniowych ;
 • prowadzenie postępowań w sprawach o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielanie świadczeń rodzinnych;
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego , dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego;
 • udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach;
 • przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych;
 • terminowe sporządzanie list wypłat w zakresie świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, dodatków mieszkaniowych   i dodatku energetycznego;
 • sporządzanie bilansu potrzeb na świadczenia rodzinne , świadczenia funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych;
 • analiza i nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem przyznanych środków finansowych;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego;
 • stała współpraca z sekcją Finansowo-Księgową w zakresie realizowanych zadań;
 • wydawanie zaświadczeń na wniosek osoby zainteresowanej;
 • prowadzenie rejestru i korespondencji w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego , dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego;
 • prowadzenie ewidencji odwołań i przekazywanie akt w tej sprawie do organów odwoławczych;
 • obsługa programów komputerowych;
 • współpraca z komornikami, organami ścigania, sądami, urzędami oraz innymi instytucjami;
 • sporządzanie sprawozdań;
 • zgłaszanie dłużników do Centralnego Rejestru Dłużników;
 • przygotowanie i przekazywanie dokumentacji do zakładowego archiwum UrzęduGminy;
 • dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika.

 

 

 

 

 • 19.

 

Do zadań Asystenta Rodziny należy w szczególności:

 

 • sporządzanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny

i przy wsparciu pracownika socjalnego oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej

pracy z rodziną;

 • opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy

zastępczej planu pracy z rodziną skoordynowanego z planem pomocy dziecku

umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, zawodowej

i społecznej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia

gospodarstwa domowego i w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie informacji o rodzinie na wniosek sądu i innych instytucji;
 • współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, jednostkami administracji rządowej;
 • organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i osobami działającymi na rzecz

dziecka i rodziny;

 • dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych;
 • sporządzanie sprawozdań;
 • inne prace zlecone przez Kierownika związane z działalnością Ośrodka.

 

 

 • 20.

 

 1. Pracownicy Ośrodka wykonują zadania określone w szczegółowych zakresach czynności oraz powierzone, które ustala Kierownik Ośrodka;
 2. Kierownik informuje pracownika o zakresie czynności w formie pisemnej;
 3. Kierownik może wyznaczyć pracownikom Ośrodka dodatkowe zadania nie wynikające z zakresu czynności w przypadku niezbędnych potrzeb;
 4. Wszyscy pracownicy Ośrodka maja status pracowników samorządowych i zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę;
 5. Podczas nieobecności pracownika Ośrodka  zastępuje go wyznaczony pracownik zgodnie z zakresem czynności.
 • 21.

 

Do zadań Centrum  Wolontariatu należy:

 • rozeznanie przy współpracy z pracownikami socjalnymi Ośrodka potrzeb wśród osób wymagających pomocy;
 • udzielanie osobom wymagającym pomocy dobrowolnych i bezpłatnych świadczeń przez wolontariuszy;
 • pomoc w nauce;
 • dotrzymywanie towarzystwa, głównie osobom starszym i niepełnosprawnym, np. wspólne spacery, czytanie prasy, książek, rozmowy;
 • pomoc w codziennych czynności bytowych np. pomoc przy prowadzeniu gospodarstwa domowego, drobne naprawy, kontakty z lekarzem, wykupienie recept, zrobienie drobnych zakupów;
 • promowanie wolontariatu;
 • pozyskiwanie wolontariuszy i sprawowanie opieki nad wolontariuszami;
 • inicjowanie, wdrażanie i koordynowanie projektami pomocowymi z udziałem wolontariuszy;
 • prowadzenie współpracy z pracownikami Ośrodka, jednostkami organizacyjnymi Gminy Wieleń działającymi na polu pomocy społecznej, społecznością lokalną, podmiotami zewnętrznymi, w tym organizacjami pozarządowymi w zakresie propagowania                              i rozwijania aktywności wolontarystycznej;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wolontariatem, w tym ewidencji wolontariuszy.

 

 

Rozdział VI

Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzji i aktów normatywnych

 

 • 22.

 

 1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Ośrodka podpisują:
 1. Kierownik Ośrodka jako dysponent  a w przypadku nieobecności Kierownika – z-ca Kierownika;
 2. Główny księgowy Ośrodka a w  przypadku nieobecności Głównego  Księgowego – referent ds. księgowości;

 

 1. Szczegółowe zasady podpisania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych ustalone są w odrębnych przepisach.

 

 

 

 

 • 23.

 

 1. Wewnętrzne akty normatywne, decyzje administracyjne, sprawozdania, odpowiedzi na wystąpienie RIO, NIK i  innych organów kontrolnych oraz  kadrowe  pisma, każdorazowo zastrzeżone przez Kierownika do jego podpisu podpisuje Kierownik Ośrodka  lub w razie jego  nieobecności – z-ca Kierownika .
 2. Pozostałe pisma w zakresie danego stanowiska pracy, sporządzane przez pracownika Ośrodka mogą być podpisywane przez nich samych na podstawie udzielonego upoważnienia.
 3. W Ośrodku stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt ustalony przez Kierownika Ośrodka.

 

 

Rozdział VII

Zasady Załatwiania Indywidualnych Spraw  Obywateli

 

 • 24.

 

 1. Kierownik przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w godzinach

            Pracy Ośrodka .

 1.  Skargi i wnioski powinny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż

      w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w

ciągu dwóch miesięcy od dnia wniesienia skargi lub wniosku. O załatwieniu skargi lub wniosku w ciągu dwóch miesięcy , należy poinformować składającego przed końcem pierwszego miesiąca.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

 • 25.

Ośrodek używa 1 pieczęci o treści:

Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

64-730 Wieleń, ul. Międzyleska 4

tel. 67 256 13 59

NIP 763-173-68-14

 

 • 26.

Spory kompetencyjne pomiędzy pracownikami Ośrodka rozstrzyga Kierownik.

 • 27.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących

funkcjonowania Ośrodka mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym ustawy,

o których mowa w Statucie Ośrodka.

 

 • 28.

 

Zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.